اخبار
جلسه کارگروه شورای هماهنگی و مشورتی روسا و دبیران مناطق معاونت

در روز دو شنبه مورخ 23/5/96 جلسه با حضور آقایان هدایت نژاد مشاورمعاون وزیرو مسئول اموراستانها ی معاونت، ورداسبی رئیس مرکز نوسازی وتحول اداری ، پاریا د مدیر کل امور اداری و روسا و دبیران مناطق در دفتر امور استانهای معاونت برگزار گردید. در ابتدا اخبار ، مسایل ومشکلات مناطق بیان گردید . سپس آقای ورداسبی گزارشی در خصوص پست های مصوب استانها و تائید آن در سامانه سازمان امور استخدامی کشورارائه نمودند و آقای عباسی معاون مرکز نیز در خصوص آموزش کانون ارزیابی مدیران و آموزش کانون تربیت مدیران آینده گزارشی را بیان کردند. در ادامه آقای پاریاد به بحث و پاسخ گویی در مورد مسایل ومشکلات امور اداری مناطق پرداخته و توضیحات کاملی را بیان نمودند . درادامه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید :

1-کارگاره آموزشی  ویژه معاونین محترم  توسعه  مدیریت و منابع انسانی از 11 الی 13 شهریور ماه با عنوان "کانون ارزیابی"  در مرکز آموزشی امام خمینی (ره) کرج  برگزار گردد.

2-مقرر گردید  موضوع سطح سازمانی جهاد کشاورزی استانها بصورت ویژه پیگیری و تعیین تکلیف گردد.

3- مقرر گردید راهکارهای اجرایی احکام برنامه ششم در خصوص برنامه ششم در یکی از جلسات  مناطق بررسی و جهت اخذ تصمیم ارائه گردد.

4-مقرر گردید با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص سربازان سازندگی موضوع تامین  اعتبار و پرداخت بخشی از بدیهی های قبلی در جلسات منطقه ای بررسی و مشکلات موجود مرتفع گردد.

 


عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.