ابلاغیه شماره ۳ پیرو ابلاغیه شماره 95/249/ن ت مورخ 95/12/16 و شماره 96/101/ن ت مورخ 96/1/16 درخصوص تکمیل واریزی تا سقف ۷۰ درصد بدینوسیله به اطلاع می رساند چون مهلت پرداخت بهای زمین مورد نظر در تاریخ 96/1/30 به پایان رسیده است.
اعضاء محترم پروژه گلسار

پیرو ابلاغیه شماره 95/249/ن ت مورخ 95/12/16 و شماره 96/101/ن ت مورخ 96/1/16 درخصوص تکمیل واریزی تا سقف ۷۰ درصد بدینوسیله به اطلاع می رساند چون مهلت پرداخت بهای زمین مورد نظر در تاریخ 96/1/30 به پایان رسیده است، لذا با عنایت به مصوبه هیات مدیره محترم تعاونی چنانچه حداکثر تا تاریخ 96/2/15 نسبت به تکمیل واریزی خود اقدام ننمایید پس از تاریخ فوق و در صورت عدم پرداخت وجه زمین، پلاک مربوط به افراد ذخیره واگذار و مبلغ واریزی مسترد می گردد.

حمیدرضا عامری
مدیرعامل

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.